Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Servicestation Roetgerink V.O.F., hierna te noemen: Digi-Sign, gevestigd en kantoorhoudende te Goor aan de Enterseweg 15, geldend vanaf 13 Oktober 1991.

Artikel 1. Toepassing van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, verkopen, leveringen en/of opdrachten en de daaruit ontstane rechtsbetrekking.
Artikel 2. Wijzigingen
1. Wijzigingen in de overeenkomst, de aanbieding en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Digi-Sign en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien een wijziging in de oorspronkelijke opdracht leidt tot hogere kosten dan in de prijsopgave stond vermeld, dan worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 3. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens.
2. Alle aanbiedingen worden gedurende ťťn maand gestand gedaan.
3. gegevens in drukwerken vermeld, binden Digi-Sign niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn.
4. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Digi-Sign normale werktijden.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door Digi-Sign in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
2. Opdrachten, afgegeven aan vertegenwoordigers of ondergeschikten van Digi-Sign zijn voor de opdrachtgever bindend.
3. De overeenkomst is voor Digi-Sign †bindend, zodra Digi-Sign †de aanbieding voor akkoord ondertekend heeft ontvangen.
4. Afspraken met of toezeggingen door ondergeschikten of vertegenwoordigers van Digi-Sign †binden Digi-Sign †niet, tenzij deze door Digi-Sign †schriftelijk zijn bekrachtigd.
Artikel 5. Levertijden
1. Levertijden en reparaties- en/of installatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en gaan in wanneer de voor akkoord ondertekende aanbieding ontvangen is.
2. Digi-Sign is gehouden al het redelijkerwijs mogelijk te doen om de overeengekomen levertijden aan te houden.
3. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten der overeenkomst gelden, of doordat de voor uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd wordt de levertijd zodanig verlengd als - alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is.
4. Bij overschrijding van de in aanbieding genoemde levertijd met 1 maand of meer, heeft de opdrachtgever het recht de koopovereenkomst te annuleren, zonder dat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding. De opdrachtgever dient per aan Digi-Sign †gericht aangetekend schrijven kenbaar te maken, dat hij van het annuleringsgerecht, zoals in deze voorwaarden vastgesteld, gebruik wenst te maken.
5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van onmacht.
Artikel 6. Levering en risico
1. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van de afzending voor risico van de opdrachtgever.
2. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is, kan Digi-Sign †naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele order gereed is. Wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan zal daarvoor een factuur worden gezonden, die binnen de hierna in artikel 8 genoemde betalingstermijn moet worden voldaan. Het is de afnemer niet toegestaan met betaling van deze factuur te wachten, totdat algehele levering heeft plaatsgevonden.
3. Wanneer goederen na het verstrijken van de overeengekomen levering- en/of reparatie- en/of installatietermijn niet afgenomen door de opdrachtgever, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, terwijl Digi-Sign †gerechtigd is na het verstrijken van een betalingstermijn van zes maanden deze goederen te verkopen. De eventueel opbrengst van de verkoop der goederen, verminderd met de daarop vallende kosten (factuurbedrag: vermeerderd met rente en de op de opslag en verkoop gevallen kosten) houdt Digi-Sign †ter beschikking van de opdrachtgever.
Artikel 7. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2. De prijs, waartegen Digi-Sign †de opdracht heeft aanvaard, is gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende prijzen van grondstoffen, materialen, vrachten, lonen en andere prijsbepalende factoren.
3. Wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen, wijzigingen in de valuta, heeft Digi-Sign †het recht te hare keuze hetzij een evenredige verhoging van de koopprijs en/of aaneensom aan de afnemer in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.
4. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking op een door Digi-Sign †aan te wijzen bankrekening.
2. Digi-Sign †is gerechtigd bij de uitvoering van een reparatie- of installatie - opdracht, waarvoor het in rekening te brengen bedrag minstens € 500,= bedraagt, vůůr de uitvoering van de opdracht gedeeltelijke betaling, dan wel een voorschot te vorderen.
3. Digi-sign †is bevoegd tot schuldvergelijking met haar vordering op de opdrachtgever.
4. Bij niet-tijdige betaling is vanaf de vervaldag der facturen 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand zal worden gerekend en zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling vereist zal zijn.
5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is Digi-Sign †tevens bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling het nog niet uitgevoerde gedeelte der overeenkomst, te annuleren, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
6. De opdrachtgever verplicht zich alle rechterlijke en buitengerechtelijke kosten aan de invordering van enig opeisbaar bedrag verbonden, te betalen, zoals kosten van beslag, proceskosten, kosten van faillissementsaanvragen en buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door Digi-Sign †te vorderen hoofdsom met een minimum van € 100,=.
Artikel 9. Annuleringen
1. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan†† Digi-Sign †alle met het oog op de uitvoering van desbetreffende order redelijkerwijs gemaakte onkosten (w.o. kosten van productie, voorbereiding, opslag, provisie e.d. ) te vergoeden en, bij indien Digi-Sign †zulke wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Digi-Sign †in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Digi-Sign †op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de betreffende annulering voortvloeiende schade.
Artikel 10. Garantie
1. De garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten strekt zich niet verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen of producten. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek gestelde garantievoorwaarden.
2. Digi-Sign †heeft de bevoegdheid in plaats van levering van nieuwe onderdelen, hetzij het geleverde geheel te vervangen, hetzij dit terug te nemen tegen restitutie van hetgeen door de opdrachtgever reeds werd betaald.
3. Digi-Sign †garandeert door verrichte reparatie- en installatiewerkzaamheden gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de reparatie of installatie af, mits de opdrachtgever binnen 3 dagen na het constateren van het gebrek reclameert en Digi-Sign †in de gelegenheid wordt gesteld dit gebrek te onderzoeken en te verhelpen.
4. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden - zonder toestemming van Digi-Sign werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door Digi-Sign †geleverde goederen of verrichte reparaties of opgeleverde installaties, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Digi-Sign †aanvaardt geen verantwoordelijkheid, c.q. aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgevers of van derden,die in opdracht van, c.q. namens opdrachtgever handelen, welke afwijken van de in deze overeenkomst genoemde uitvoering.
2. Digi-Sign †is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waarvan de door Digi-Sign †uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
3. Digi-Sign †is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor kosten, schaden en interesses, welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Digi-Sign , van personen in dienst van Digi-Sign †of door Digi-Sign †ingeschakelde derden of van zaken al of niet onder opzicht van Digi-Sign †of van door Digi-Sign †geleverde goederen ook niet in geval van schuld.
4. De opdrachtgever is gehouden Boxletters te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schaden, kosten en interesse waarvoor Digi-Sign †door derden terzake het hiervoor gestelde mocht worden aangesproken. Indien Digi-Sign †onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal deze nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever voldane factuurprijs.
5. De aansprakelijkheid van Digi-Sign †uit hoofde van een overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele overeenkomst is gemoeid en als zodanig vermeld staat in de opdrachtbevestiging.
Artikel 12. Reclame
1. Eventueel reclames, zowel op leveringen van goederen, verrichte reparaties en opgeleverde installaties, als ook op factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen resp. van de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk bij Digi-Sign †te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
2. Digi-Sign †is slechts verplicht van ingediende reclames op een levering en/of verrichte diensten kennis te nemen, wanneer de betrokken afnemer op het ogenblik van het indienen zijner reclame aan al zijn verplichtingen - uit welke hoofde ook - jegens Digi-Sign †heeft voldaan.
3. Wanneer Digi-Sign †van oordeel is dat een klacht over een levering of reparatie dan wel installatie terecht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldsbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de afnemer, hetzij tot herstel of tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de afnemer alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde of gerepareerde te retourneren aan Digi-Sign.
4. Wanneer Digi-Sign †van oordeel is, dat een klacht over een factuur terecht is ingediend zal zij ten spoedigste een gewijzigde factuur moeten toezenden.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de opdrachtgever aan Digi-Sign †geen volledige betaling van goederen, verrichte reparaties of opgeleverde installaties heeft gedaan, blijven de door Digi-Sign †geleverde goederen en installaties eigendom, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 14. Overmacht
1. Indien door overmacht aan de zijde van Digi-Sign †de uitvoering van de overeenkomst met meer dan ťťn maand vertraagd wordt, zijn zowel Digi-Sign †als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beŽindigd te beschouwen. In dat geval kan Digi-Sign †slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
2. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Digi-Sign †gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Digi-Sign †onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds mede begrepen - oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden, niet tijdige levering door leveranciers.
Artikel 15. Ontbinding
1. onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Digi-Sign †gelden schade.
Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
Artikel 17. Geschillen
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door ťťn der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kort geding vragen, worden berecht door de bevoegde Rechter te Almelo.

Digi-Sign
Enterseweg 15 – 7471 SB Goor Holland - Postbus 7470 AC Goor Holland
Tel.: +31 (0)547 - 363329 - Fax.: +31 (0)547 - 261026 - E-mail: ino@digi-sign.nl